Mühasibat Uçotu xidməti

Mülkiyyət növündən və fəaliyyət sahəsindən asılı olmadan şirkətlərin davamlı inkişafını təmin edən əsas amillərdən biri də şirkətlərin mühasibat siteminin düzgün işləyişinin təşkil edilməsidir. Mühasibat uçotunun təşkili şirkətdaxili şöbələr, səhmdarlar və dövlət orqanlarının tələblərinə cavab verəcək şəkildə təmin edilməlidir. Ancaq bu xidmətin keyfiyyətli təmini bir çox hallarda şirkətlərin kifayət qədər xərc çəkməsinə səbəb olur. Bütün deyilənləri nəzərə alaraq “BERC Group” şirkəti istər idarəetmə uçotunun məqsədləri istərsə də mühasibat uçotunun effektiv aparılması baxımından müştərilərinə aşağıdakı xidmətləri göstərməkdədir: