İNVESTİSİYA VƏ MALİYYƏLƏŞMƏ ŞƏRTLƏRİ

Beynəlxalq ticarət əməliyyatları zamanı müştəri və BERC GROUP arasında aşağıdakı formada investisiya-maliyyələşmə əməliyyatları həyata keçirilir: